Gå till innehåll

Renovering Bostadsrätt

Vid renovering är det viktigt att föreningens bestämmelser (finns i stadgar samt i dokument "Regler för ändring i lägenhet, med tillståndsansökan"), lagar och krav från olika myndigheter följs. Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att så sker.

OBS!! Under tiden stambyte sker i lägenheten får EJ egna renoveringar ske. Undantag behöver samordnas med stambytesgruppen som kontaktas via Byggmästarportalen

Styrelsens tillstånd krävs alltid för:

1. förändringar av planlösning,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Då de blåa 13-våningsfastigheterna inom område Hagalund är kulturskyddade så får inte fasaden förändras. Det betyder att renovering av balkongerna tillåts endast i originalfärger och originalmaterial, alltså grått betonggolv, gråvita betongväggar och tak samt turkosa fönster/fönsterdörrar. Se vidare instruktioner för färgsättning vid renovering av balkonger från vår byggnadsantikvarie.

Om balkongen inglasas måste också regler följas då föreningen endast har bygglov för en viss typ av inglasning. Föreningens partner i detta är Svenska Lumon AB (www.lumon.se).

För de lägenheter som har tempgivare installerade i lägenheten (vanligtvis i hallen) gäller att föreningens förvaltare måste kontaktas vid alla åtgärder som kräver att tempgivaren behöver tas bort. Ytterligare information finns under länk tempgivare.

Arbetet får inte påbörjas utan skriftligt godkännande!
Föreningen äger rätt att begära återställning av lägenheten till ursprungligt skick om renovering utförs utan godkännande.

Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska utföras fackmässigt. Detta innebär att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen. Aktuella branschregler och liknande ska följas. Läs mer om detta på t.ex. Säker Vatten AB, GVK AB Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet BKR.

Utöver de krav som föreningen ställer vid lägenhetsrenovering kan vissa åtgärder kräva bygglov eller bygganmälan. Det är du som renoverande bostadsrättshavare som ansvarar för att bygglov finns eller att bygganmälan har skett när det krävs. Vilka åtgärder som kräver bygglov respektive bygganmälan bestämmer Solna Stad. För exakta detaljer behöver staden kontaktas, men grunderna presenteras på Solna Stads hemsida under rubriken Bygglov och Bygganmälan, och där finns även bygglovsprocessen beskriven.

Hur ansökan görs
Inför renoveringen i lägenheten ska du som bostadsrätthavare skicka in din ansökan till förvaltare (HSB) i god tid (fyra till sex veckor) före renoveringen är tänkt att påbörjas. Använd dig av "Regler för ändring i lägenhet, med tillståndsansökan". Förutom de uppgifter som framgår av blanketten ska ansökan innehålla namn och telefonnummer (direktnummer) till ansvarig byggledare/entreprenör. Om någon entreprenör ännu inte har anlitats går det bra att komplettera ansökan med dessa uppgifter i efterhand.

Ansökan lämnar du till vår förvaltare HSB Stockholm, via expeditionen eller via brev. Se aktuell adress under Kontakt.

Till ansökningsblanketten ska följande intyg bifogas

  • Intyg på att anlitat företag är certifierat för Säker Vatten
  • Att anlitat företag har behörighet för el
  • Har giltig försäkring
  • Följer BKR (Bygg Keramik Rådets Branschregler) om åtgärder i våtrum ska utföras

Att tänka på!
Informera gärna dina närmsta grannar om en stundande renovering.

Borrning, bilning och andra störande arbeten får endast utföras kl 08:00 – 19:00 på vardagar och kl 11:00 – 17:00 på helger och helgdagar. Bilning får som huvudregel inte utföras mer än en vecka i sträck. Vid bilning av golv på nedre botten, iaktta extra försiktighet då det finns mycket elledningar under golven i dessa lägenheter. Vidare är det inte tillåtet att i väggar och tak av betong göra spår för att dölja elledningar m.m.

Håll trapphus och hissar rena och fria från byggsopor och byggmaterial under pågående renovering.

Eventuella Big Bags ska märkas med lägenhets- och telefonnummer. De får inte ställas på gräsmatta eller stå ute över en helg.

 

Vid osäkerhet angående vad som gäller kontakta vår förvaltare HSB, kontaktuppgifterna hittar du här: Fastighetsförvaltning