Gå till innehåll

Mäklarinfo

Reviderad: 2024-04-17

Allmän information om föreningen:
BRF Hagalunden är en äkta bostadsrättsförening som sedan 2010 äger och förvaltar fastigheterna Sunnan 14 och Sunnan 16. Föreningens fastigheter finns på adresserna Hagalundsgatan 8-14 och Hagalundsgatan 18-24. Även marken mellan fastigheterna tillhör föreningen samt de två garageplanen därunder. I fastigheterna finns 449 lägenheter varav ca 63 är hyreslägenheter, ett mindre antal lokaler/förråd för uthyrning samt 427 parkeringsplatser/burar.

 Vad ingår i månadsavgiften?

 • Kostnader för värme och vatten
 • Förmånligt elavtal, se IMD nedan
 • Basutbud kabel-TV via Com Hem
 • Bredband via Ownit (upp till 1000 Mbit/s)
 • Sophantering
 • Drift, underhåll och service av fastigheterna
 • Fastighetstillsyn med fastighetsjour och störningsjour
 • Teknisk förvaltning via HSB Stockholm
 • Ekonomisk förvaltning via Storholmen förvaltning

Kollektivt bostadsrättstillägg i fastighetsförsäkringen ingår ej, hemförsäkring med separat bostadsrättstillägg måste tecknas av bostadsrättsinnehavaren.

El - IMD (Individuell Mätning och Debitering)
Föreningen har valt att ha ett föreningsavtal med en elleverantör. Individuell mätning sker på varje lägenhet, lokal och laddplats i garaget faktisk fakturering mot enskilda boende sker via den ekonomiska förvaltaren då elkostnaden läggs till på hyresavi/avgiftsavi med tre månaders förskjutning.

Föreningen fakturerar elanvändningen cirka fem månader i efterhand baserat på förbrukning i respektive lägenhet. Det betyder att ni som säljare och köpare särskilt behöver reglera elkostnaderna som inte fakturerats fram till tillträdesdagen i samband med tillträde. Säljaren behöver alltså särskilt kompensera köparen, förslagsvis i likvidavräkningen, för kostnaden för el som förbrukats men ännu inte är betald, utöver själva köpeskillingen för lägenheten. Kontakta ekonomisk förvaltare för uppgift om ej fakturerad förbrukning.

Energideklaration
I juli 2019 genomfördes en energideklaration där båda husen hamnade i energiklass D.
Sammanfattningar för portar 8-14: Sunnan 14-1035876-deklaration
Sammanfattningar för portar 18-24: Sunnan 16 -1035875-deklaration

Finns planer på att höja avgiften för de boende?
Avgifterna höjdes den 1:a januari 2024 till 840kr/kvm/år från tidigare 732 kr/kvm/år för att täcka föreningens ökade kostnader till följd av hastigt och kraftigt stigande räntor, inflation och ökande priser. Avgiftsnivåer för 2025 är inte beslutade ännu.

Vad är överlåtelseavgiften samt pantsättningsavgiften idag och vem ifråga debiteras?
Pantsättningsavgift om 1% av prisbasbeloppet ca 573 kr debiteras pantsättaren.
Överlåtelseavgift om 2,5 av prisbasbeloppet är på ca 1432 kr.

Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte?
Nej.

Accepteras en juridisk person?
Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem i föreningen.

Accepteras delat ägandeskap, och med vilken procentsats (ex. ägande mellan barn och förälder)?
Föreningen accepterar delat ägandeskap oavsett procentsats.

Typ av fönster i föreningens fastigheter:
I rum mot balkongen sitter ursprungliga 2-glasfönster. Övriga fönster i fasad utbytta år 1996 till isolerglas (2-glas) med vippfunktion.

Vilka renoveringar har gjorts under åren?
Se tabell i senaste årsredovisning som finns här: www.hagalunden.se/arsredovisningar/.

Kommande,  pågående och nyligen avslutade renoveringar? Har dessa gjorts och i så fall när?

 • Projekt gällande stambyte och badrumsrenovering har avslutats hösten 2020.
 • Hissrenoveringar skedde i samband med stambyte, klart hösten 2020.
 • OVK-projekt genomfördes under 2019 och godkändes under våren 2020. Ny OVK ska genomförs under hösten 2022.
 • Entréerna har renoverats under våren 2020.
 • Laddplatser har installerats i garaget under 2018 och 2019.
 • Garageportar har bytts ut i november/december 2020.
 • Värmeprojekt i båda fastigheterna genomfördes september 2020 till april 2022 med byte av värmeundercentral, renspolning av alla stammar, byte av samtliga radiatorventiler och byte av kompensatorer vid behov.
 • 2024/2025 Byte kallvattenservis.
 • Gällande större renoveringar planerar föreningen att renovera gårdsbjälklaget någongång under 2025-2027. Renoveringen kommer pågå under ett drygt år och innebära begränsad tillgänglighet till innergård och garage under perioden.
 • Givet föreningens storlek kan man konstatera att det alltid finns (mindre) renoveringar inbokade löpande såsom

Har föreningen några gemensamma utrymmen?
Mellan huskropparna finns en trivsam innergård med grönytor, fotbollsplan, planteringar, grillplats och lekplats. Gemensamma tvättstugor finns det en av i varje port, även en grovtvättstuga finns. Tre cykelrum per huskropp finns i dagsläget och cykelställ utomhus finns. Ett av cykelrummen har numrerade platser som kan hyras, för närvarande för 100 kr/månad. Föreningen har också en samlingslokal mellan port 18 och 20 som bokas av boende via tvättstugornas skärm i entréerna.

Parkering, priser och nuvarande kötid? 
Föreningen tillhandahåller egna parkeringsplatser i föreningens garage som är anslutet till föreningens båda fastigheter. I garaget finns även en separat biltvättplats. Priserna skiljer sig för boende, externa hyresgäster samt företag. För boende kostar en garageplats från och med
2024-01-01: 648 kr / månad och elplats eller burplats 768 kr/månad. El tillkommer för elplats.
I dagsläget är det ingen kö.

Aktuell skuld för föreningens nuvarande fastighetslån?
Den 1 apr 2024 hade föreningen en total fastighetsbelåning om 264 MSEK. Under 2024 har hittills ca 4,9 MSEK amorterats i planenliga och extra amorteringar. Snitträntan var 2,19%.

Respektive år har lån uppgående till följande summor villkorsändring:
2024: 61 MSEK
2025: 109 MSEK
2026: 63 MSEK
2027: 32 MSEK

För ytterligare information om föreningens ekonomi hänvisar vi till den senaste årsredovisningen som finns att läsa här:  www.hagalunden.se/arsredovisningar/.

Finns det någon ytterligare information som vi borde veta om föreningen i nuläget?
Föreningen ingår i Hagalunds samfällighet som förvaltar gemensamma områden inom Hagalund. Föreningen är även en aktiv deltagare i Platssamverkan Hagalund som drivs i regi av stiftelsen Tryggare Sverige.

Kontakt med föreningen:
styrelsen@hagalunden.se

Ansökan om medlemskap och pantförskrivning skickas direkt till (för mäklare och banker)
Brf Hagalunden 535
c/o Storholmen Förvaltning
Box 56012
102 17 Stockholm