Lägenhetsrenovering

Bild

Föreningen förstår att man som bostadsrättshavare vill eller behöver renovera sin lägenhet. För att minska risken för skador på fastigheten till följd av renovering är det dock viktigt att bestämmelser i lag, i föreningens stadgar och olika myndighetskrav följs. Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att så sker.
Vid osäkerhet angående vad som gäller kontakta, Förvaltare David Sjöqvist (HSB)

Generellt är det för en bostadsrättshavare ”fritt fram” att renovera det som enligt stadgarna omfattas av bostadsrättshavarens ansvar (se föreningens stadgar).

Bostadsrättshavaren får dock inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar:
1. ingrepp i bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska utföras fackmässigt. Detta innebär att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen. Aktuella branschregler och liknande ska följas. Läs mer om detta på t.ex. Säker Vatten AB, GVK AB Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet BKR.

Utöver de krav som föreningen ställer vid lägenhetsrenovering kan vissa åtgärder kräva bygglov eller bygganmälan. Det är du som renoverande bostadsrättshavare som ansvarar för att bygglov finns eller att bygganmälan har skett när det krävs.

Hur ansökan till styrelsen görs
Inför renoveringen i lägenheten ska du som bostadsrätthavare skicka in din ansökan till förvaltare David Sjöqvist (HSB) i god tid (fyra till sex veckor) före renoveringen är tänkt att påbörjas. Använd dig av den här blanketten. Förutom de uppgifter som framgår av blanketten ska ansökan innehålla namn och telefonnummer (direktnummer) till ansvarig byggledare/entreprenör. Om någon entreprenör ännu inte har anlitats går det bra att komplettera ansökan med dessa uppgifter i efterhand.

Till ansökningsblanketten ska följande intyg bifogas
– Intyg på att anlitat företag är certifierat för Säker Vatten
– Att anlitat företag har behörighet för el
– Har giltig försäkring
– Följer BKR (Bygg Keramik Rådets Branschregler) om åtgärder i våtrum ska utföras

Arbetet får inte påbörjas utan skriftligt godkännande! Föreningen äger rätt att begära återställning av lägenheten till ursprungligt skick om renovering utförs utan godkännande.

Att tänka på!
Informera gärna dina närmsta grannar om en stundande renovering.

Borrning, bilning och andra störande arbeten får endast utföras kl 08:00 – 19:00 på vardagar och kl 11:00 – 17:00 på helger och helgdagar. Bilning får som huvudregel inte utföras mer än en vecka i sträck.
Vid bilning av golv på nedre botten, iaktta extra försiktighet då det finns mycket elledningar under golven i dessa lägenheter. Vidare är det inte tillåtet att i väggar och tak av betong göra spår för att dölja elledningar m.m.

Håll trapphus och hissar rena och fria från byggsopor och byggmaterial under pågående renovering.

Eventuella Big Bags ska märkas med lägenhets- och telefonnummer. De får inte ställas på gräsmatta eller stå ute över en helg.

För frågor och ansökan om lägenhetsrenovering hänvisar föreningen dig till:

Förvaltare David Sjöqvist (HSB)

Vill du skicka in ansökan i pappersform gör detta till adressen:

HSB Stockholm
Att: David Sjöqvist
112 84 Stockholm